Licznik26283


Designed by:

Oferta PDF Drukuj Email

Proponujemy Pa?stwu kompleksow? pomoc w prowadzeniu ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw.

Biuro Ksi?gowe PRESTI? specjalizuje si? w obs?udze ksi?gowej ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw w zakresie prowadzenia ewidencji ksi?gowych oraz rozlicze? z Zak?adem Ubezpiecze? Spo?ecznych.

Nasze biuro bierze pe?n? odpowiedzialno?? za prawid?owe rozliczenia z Urz?dem Skarbowym oraz Zak?adem Ubezpiecze? Spo?ecznych. Dzia?alno?? biura obj?ta jest obowi?zkowym ubezpieczeniem od Odpowiedzialno?ci Cywilnej w Towarzystwie Ubezpiecze? i Reasekuracji WARTA S.A.

Zapewniamy kompleksowe i rzetelne wykonanie powierzonych nam zada?, doradzimy Pa?stwu jak? wybra? form? dzia?alno?ci, przeprowadzimy szybko i bezproblemowo wszelkie procedury rejestracyjne w s?dach i urz?dach.

Wszyscy klienci biura rachunkowego zyskuj? mo?liwo?? bezp?atnych konsultacji z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy. Konsultacje odbywaj? si? telefonicznie, mailowo lub w siedzibie biura rachunkowego.

Dopasowujemy si? do potrzeb naszych Klientw i obs?ugujemy w takim zakresie jakiego od nas oczekuj?.

KOSZT OBS?UGI KSI?GOWEJ OBNI?AMY DO MINIMUM!!!

Obs?uga ksi?gowa:

 1. Prowadzenie Podatkowej Ksi?gi Przychodw i Rozchodw
 2. Prowadzenie Ewidencji VAT
 3. Prowadzenie Ewidencji ?rodkw Trwa?ych i Wyposa?enia
 4. Prowadzenie Ewidencji Przychodw dla rycza?tu
 5. Sporz?dzanie deklaracji podatkowych
 6. Weryfikacja KPiR, ewidencji VAT oraz deklaracji podatkowych
 7. Prowadzenie Ksi?g Handlowych
 8. Sporz?dzanie wnioskw kredytowych
 9. Rozliczenia roczne
 10. Reprezentowanie klienta przed Urz?dem Skarbowym

Obs?uga kadrowo-p?acowa:

 1. Sporz?dzanie listy p?ac
 2. Sporz?dzanie deklaracji dla ZUS
 3. Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 4. Przekazywanie deklaracji do ZUS drog? elektroniczn?
 5. Weryfikacja deklaracji ZUS
 6. Reprezentowanie klienta przed Zak?adem Ubezpiecze? Spo?ecznych
 7. Sporz?dzanie dokumentw p?atniczych dla ZUS

Doradztwo podatkowe:

 1. Konsultacje w zakresie prawa podatkowego
 2. Konsultacje w zakresie prawa pracy
 3. Sporz?dzenie deklaracji rocznej

Rejestracje dzia?alno?ci gospodarczej:

 1. Pomoc w rejestracji sp?ek cywilnych
 2. Pomoc w rejestracji osb fizycznych prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz?.

Wszystkie us?ugi wykonujemy w ramach miesi?cznej op?aty ustalanej indywidualnie dla ka?dego klienta. Ponadto us?ugi doradztwa podatkowego oraz rejestracje dzia?alno?ci gospodarczej wykonywane s? bezp?atnie dla naszych klientw.

Zadbamy o prawid?ow? obs?ug? ksi?gow?, korzystne ubezpieczenie, w?a?ciwy nadzr BHP, za?atwimy wszystkie formalno?ci zwi?zane z zatrudnieniem i zwalnianiem pracownikw.

BIURO OFERUJE RWNIE?:

 • kserowanie dokumentw,
 • przepisywanie tekstw,
 • wydruki dokumentw,
 • pisanie poda?, r?nych umw, regulaminw, instrukcji i innych pism urz?dowych,

ZAPRASZAMY DO WSP?PRACY!!!

 
BIURO KSIEGOWE "PRESTIŻ"

Aneta Zamroczyńska

ul. Szczecińska 29

74-200 Pyrzyce

tel./fax (91) 570 08 77

503 191 390

e-mail: biuroprestiz@wp.pl

NIP: 853-123-86-61