Cennik Drukuj

Szanujemy indywidualny charakter ka?dego Klienta, dlatego te? nie stosujemy sztywnego cennika. Odp?atno?? za ?wiadczone us?ugi okre?lana jest zawsze w drodze indywidualnych negocjacji. Jest to przewa?nie sta?a, miesi?czna, op?ata, obejmuj?ca pe?en zakres ?wiadczonych dla Klienta us?ug.

Jej wysoko?? uzale?niona jest, przede wszystkim, od nast?puj?cych czynnikw:

  • Forma prawna dzia?alno?ci Klienta
  • Forma i ilo?? prowadzonych ewidencji
  • Ilo?? ksi?gowanych dokumentw
  • Liczba zatrudnionych pracownikw/zleceniobiorcw
  • Dok?adamy wszelkich stara?, aby zaproponowana cena by?a dla Pa?stwa satysfakcjonuj?ca.

    Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani szacunkow? kalkulacj? ceny naszych us?ug, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (91) 570 08 77 lub 503 191 390, albo wype?nienie formularza znajduj?cego si? na naszej stronie.