Licznik26284


Designed by:

Cennik PDF Drukuj Email

Szanujemy indywidualny charakter ka?dego Klienta, dlatego te? nie stosujemy sztywnego cennika. Odp?atno?? za ?wiadczone us?ugi okre?lana jest zawsze w drodze indywidualnych negocjacji. Jest to przewa?nie sta?a, miesi?czna, op?ata, obejmuj?ca pe?en zakres ?wiadczonych dla Klienta us?ug.

Jej wysoko?? uzale?niona jest, przede wszystkim, od nast?puj?cych czynnikw:

 • Forma prawna dzia?alno?ci Klienta
 • Forma i ilo?? prowadzonych ewidencji
 • Ilo?? ksi?gowanych dokumentw
 • Liczba zatrudnionych pracownikw/zleceniobiorcw
 • Dok?adamy wszelkich stara?, aby zaproponowana cena by?a dla Pa?stwa satysfakcjonuj?ca.

  Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani szacunkow? kalkulacj? ceny naszych us?ug, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (91) 570 08 77 lub 503 191 390, albo wype?nienie formularza znajduj?cego si? na naszej stronie.

   
  BIURO KSIEGOWE "PRESTIŻ"

  Aneta Zamroczyńska

  ul. Szczecińska 29

  74-200 Pyrzyce

  tel./fax (91) 570 08 77

  503 191 390

  e-mail: biuroprestiz@wp.pl

  NIP: 853-123-86-61