Licznik26283


Designed by:

Biuro Księgowe PRESTIŻ
O firmie PDF Drukuj Email

BIURO KSI?GOWE "PRESTI?" Aneta Zamroczy?ska powsta?o z my?l? ?wiadczenia us?ug "rachunkowo-ksi?gowych" dla ma?ych i ?rednich podmiotw gospodarczych z Pyrzyc i okolic.

Nasze do?wiadczenie zawodowe, zdobyte w ci?gu kilkunastu lat pracy "w ksi?gowo?ci i finansach", stanowi solidn? i pewn? gwarancj? bezpiecze?stwa oraz wysokiej jako?ci ?wiadczonych przez Nas us?ug.

Posiadamy niezb?dny do us?ugowego prowadzenia ksi?g rachunkowych, certyfikat Ministra Finansw wydany na podstawie art. 76b ust. 1 ustawy o rachunkowo?ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z p?n. zm.)

Certyfiakt ksi?gowy

Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, a tak?e w celu zapewnienia pe?nego-merytorycznego i finansowego-bezpiecze?stwa obs?ugiwanych Klientw, dzia?alno?? Biura obj?ta jest ubezpieczeniem w zakresie Odpowiedzialno?ci Cywilnej.

Swoje us?ugi ?wiadczymy z wykorzystaniem oprogramowania zgodnego z wymaganiami ustawy o rachunkowo?ci i rozporz?dzeniami Ministra Finansw.

 
BIURO KSIEGOWE "PRESTIŻ"

Aneta Zamroczyńska

ul. Szczecińska 29

74-200 Pyrzyce

tel./fax (91) 570 08 77

503 191 390

e-mail: biuroprestiz@wp.pl

NIP: 853-123-86-61